Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bolt Personal Training

Algemeen

1. Bolt Personal Training V.O.F. (hierna: BPT) is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 68766645. BPT biedt haar klanten personal training en personal coaching, zowel face-to-face als online. Alle diensten van BPT worden geleverd op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere tussen een klant en BPT te sluiten overeenkomst. BPT heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze ingeschakelde derden kunnen zich eveneens beroepen op deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst

2. De klant meldt zich aan via de website www.boltpersonaltraining.nl en vult een aanvraag in voor een door de klant gekozen arrangement. Naar aanleiding van de aanvraag neemt BPT contact op. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de aanvraag door BPT schriftelijk (per e-mail) wordt geaccepteerd.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar ten minste voor een door de klant gekozen eerste periode van een of meer hele kalendermaand(en). De overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van de door de klant gekozen eerste periode van hele kalendermaanden en vervolgens tegen het einde van iedere hele kalendermaand dat de overeenkomst heeft geduurd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
4. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het e-mailadres info@boltpersonaltraining.nl.
5. Wanneer een overeenkomst niet op de eerste van een maand ingaat, wordt de minimale duur van de overeenkomst verlengd met de periode van ingang van de overeenkomst tot de eerste dag van de eerste hele kalendermaand van de door de klant gekozen periode. De vergoeding over deze verlening wordt naar rato berekend.
6. Dit artikellid is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die gesloten zijn op afstand of buiten BPT. De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Voornoemde termijn van 14 dagen gaat in op de dag na totstandkoming van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden. Teneinde gebruik te maken van zijn herroepingsrecht dient de klant daartoe binnen de herroepingstermijn van 14 dagen contact op te nemen met BPT via info@boltpersonaltraining.nl. Aan het inroepen van het herroepingsrecht zijn voor de klant geen kosten verbonden. Wanneer BPT voor de klant specifieke zaken heeft opgesteld (zoals trainings- of voedingsschemas) of reeds diensten heeft geleverd, dienen deze zaken en diensten te worden betaald tegen een door BPT te bepalen redelijke vergoeding.

Betaling

7. De op de website genoemde bedragen zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Bedragen op de website die het gevolg zijn van type- of programmeerfouten leiden niet tot enige verplichting voor BPT. Het als gevolg van de gekozen periode verschuldigde bedrag (eventueel verhoogd met de hiervoor genoemde verlenging) wordt betaald bij totstandkoming van de overeenkomst. Vervolgens wordt maandelijks betaald, steeds op of voor de 5e van iedere maand.
8. BPT heeft het recht te eisen dat wordt betaald middels automatische incasso. In dat geval zal de klant een incassomachtiging ondertekenen en afgeven en heeft BPT het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten totdat de machtiging is ontvangen.
9. Door BPT te sturen facturen zullen zonder inhouding of verrekening worden voldaan binnen 14 dagen.
10. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de klant in verzuim en is deze (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is de klant over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien de klant een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.
11. De Klant is niet bevoegd aan BPT verschuldigde bedragen te verrekenen of op te schorten in verband met (vermeende) vorderingen op BPT.
12. BPT is bevoegd haar werkzaamheden (met inbegrip van toegang tot haar diensten voor de klant) op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

Gegevens klant

13. BPT gaat er vanuit dat de klant over een normale goede gezondheid beschikt en dat er geen sprake is van ziekten, blessures of gebreken die het volgen van het door BPT aangeboden programma bemoeilijken of die in verband daarmee risicos meebrengen. Klant is verplicht BPT direct in te lichten wanneer zich een dergelijke situatie voor doet.
14. Alle door de klant aan BPT te verstrekken gegeven worden waar en volledig verstrekt.

Intellectuele eigendom

15. Alle rechten van intellectuele eigendom (IE) met betrekking tot BPT, de website www.boltpersonaltraining.nl en alle door BPT te leveren diensten en zaken behoren in eigendom aan BPT toe en worden nimmer eigendom van de klant.
16. De klant zal de van BPT te verkrijgen inlogcodes, producten en diensten enkel voor zichzelf gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen.
17. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BPT is het de klant niet toegestaan beeldmateriaal of tekst van de website van BPT of andere zaken waarop IE rechten van BPT rusten te vermenigvuldigen en/of verspreiden.
18. Bij beëindiging van de overeenkomst vervalt het recht van de klant gebruik te maken van zaken waarvan het IE recht toekomt aan BPT. Indien van toepassing heeft BPT het recht te verlangen dat dergelijke zaken binnen een week aan BPT worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid

19. Het volgen van de door BPT aangeboden programmas geschiedt voor eigen risico van de klant. De aansprakelijkheid van BPT is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat de klant aan BPT heeft voldaan over de periode van zes maanden voordat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade (bedrijfsschade en inkomensschade daaronder begrepen) is uitgesloten.

Diversen

20. BPT heeft te allen tijde het recht de door haar aangeboden producten en diensten en de daarvoor gevraagde prijzen te wijzigen.
21. BPT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn alsdan van toepassing vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgende op deze waarin de nieuwe voorwaarden aan de klant zijn verzonden.
22. BPT neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken van gegeven van de klant en houdt zich daarbij aan hetgeen is bepaald in de wet.
23. De klant verplicht zich instructies van BPT op te volgen en BPT direct per e-mail in kennis te stellen van iedere wijziging in de situatie van de klant die voor BPT relevant kan zijn.
24. De door BPT op de website verstrekte informatie is vrijblijvend en informatief. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. BPT staat niet in voor de juistheid van gegevens op websites waarnaar op of via de site van BPT verwezen wordt.
25. BPT heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de klant tekort schiet in de nakoming van verplichtingen onder deze overeenkomst, wanneer de klant in staat van faillissement komt te verkeren of wanneer de wet schuldsanering natuurlijke personen op de klant van toepassing wordt. Wanneer de klant tekort schiet in de nakoming van het bepaalde onder 16, 17 en/of 18 verbeurt de klant aan BPT een boete van € 1.000,-, waarbij BPT het recht heeft naast de boete schadevergoeding te eisen wanneer de geleden schade het bedrag van de boete overstijgt.
26. Op de overeenkomst met BPT is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Groningen. BPT heeft daarbij het recht een procedure aanhangig te maken voor de rechtbank van het arrondissement waarin de klant woonplaats heeft.